Data 19.02.2017

                                                                                                                                                                                                                                              

Przedsiębiorstwo Produkcyjne

Katarzyna Tomasz Rembowscy

Żukowo 12

64-606 Popówko

Dane identyfikacyjne zamawiającego


 

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:
Nalewarkę do kartonów Bag-in-Box

a) Opis przedmiotu zamówienia

1.      Nalewarka powinna obsługiwać worki o pojemnościach 3l i 5l.

2.      Posiadać możliwość używania worków z roli.

Nalewarka powinna mieć minimalną wydajność 300 worków 3l na godzinę lub 250 worków 5l na godzinę

b) Warunki udziału w postępowaniu

1.      W postępowaniu może wziąć udział firma, która jest gotowa wypełnić warunki postępowania ofertowego. Oferta powinna zostać złożona w języku polskim.

c) Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1.  Najniższa cena 80  %
2.  Najdłuższy okres gwarancji  10 %
3.  Najkrótszy termin realizacji   10 %

d) Opis sposobu przyznawania punktacji

Najmniejsza możliwa liczba punktów do zdobycia dla każdego z kryteriów  1, największa 3

Sposób przyznawania punktów: Pierwsze miejsce 3 pkt, Drugie miejsce 2 pkt, trzecie miejsce 1 pkt. Liczba punktów zdobytych przez poszczególnych oferentów będzie obliczana w następujący sposób:

1.Cena: Najlepsza oferta 3 pkt x 80% = 2,4 pkt,  następnie 2 pkt x 80% = 1,6 pkt, ostatnia 1 pkt x 80% = 0,8 pkt

2.Najdłuższy okres gwarancji: 3 pkt x 10% = 0,3 pkt, 2 pkt x 10% = 0,2 pkt, 1 pkt x 10%= 0,1 pkt

3.Najkrótszy termin realizacji: 3 pkt x 10% = 0,3 pkt, 2 pkt x 10% = 0,2 pkt, 1 pkt x 10%= 0,1 pkt

e)         Informacja na temat zakresu wykluczenia
 Odrzuceniu podlegają oferty:

a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

b) złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,

c) złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym,

d) które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.

f)         Termin składania ofert
Termin składania ofert upływa w dniu dzień miesiąc rok
19 03 2017
g)        Termin realizacji zamówienia
Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu dzień miesiąc rok
19 06 2017

h) Ofertę należy złożyć w:

należy podać: adres, adres mailowy,

Przedsiębiorstwo Produkcyjne

Katarzyna Tomasz Rembowscy

Żukowo 12

64-606 Popówko

e-mail: soki@rembowscy.plRyszard.Kramarz@rembowscy.pl

i) Akceptowalne formy składania ofert[1]

  Osobiście, droga elektroniczna, poczta

j) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
  • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym16 (opis przedmiotu zamówienia),
  • wartość oferty netto,
  • termin realizacji zamówienia,
  • termin ważności oferty
  • Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.). Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego mieniu. W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu – uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną, a składane w inny sposób – data złożenia na ręce właściciela lub jego pełnomocnika.

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, kosztorys ofertowy, itp.

k) Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

Pełnomocnik właściciela Ryszard Kramarz

[1] Oferty mogą zostać przesłane listem, pocztą kurierską, drogą elektroniczną lub złożone osobiście u wystawcy zapytania ofertowego. Dowodem przekazania oferty może być pokwitowanie odbioru oferty. 16 Należy podać możliwie pełną specyfikację przedmiotu zamówienia, w oparciu o informacje zawarte w instrukcji wypełniania wniosku. W zapytaniu należy wyszczególnić wszystkie przedmioty zamówienia wraz z podaniem szczegółowej specyfikacji technicznej planowanych do kupienia usług i towarów/dostaw. Zapytanie ofertowe powinno zawierać opis wszystkich wymaganych cech przedmiotu zamówienia, w szczególności: przeznaczenie i funkcje jakie ma spełniać usługa/dostawa, dodatkowe wyposażenie, warunki dostawy, niestandardowe wykończenie.