Zapytanie ofertowe – pasteryzator do soków
15 lipca 2015
Zapytanie ofertowe – linia rozlewnicza do butelek szklanych
30 października 2015

Przygotowanie biznes planu na potrzeby wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.2

20.10.2015 r.

Zapytanie ofertowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjne
Katarzyna Tomasz Rembowscy
Żukowo 12
64-606 Popówko
soki@rembowscy.pl

Zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Przygotowanie biznes planu na potrzeby wniosku o przyznanie pomocy
w ramach działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

• nazwę i adres oferenta,

• wartość oferty netto,

• termin ważności oferty i realizacji zamówienia,

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności, maksymalny czas realizacji itd.

Oferta powinna zawierać dane identyfikujące oferenta, posiadać datę sporządzenia oraz nazwisko osoby, która ją przygotowała.

Oferta powinna być przesłana e-mailem, za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też odebrana osobiście przez zamawiającego. Należy ją złożyć na adres wskazany w nagłówku zapytania.

W postępowaniu może wziąć udział firma, która jest gotowa wypełnić warunki postępowania ofertowego. Oferta powinna zostać złożona w języku polskim.

Termin składania ofert upływa w dniu: 10.11.2015

Najdłuższy termin realizacji zamówienia: 2 tygodnie

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

  1. Najniższa cena – 100%

Odrzuceniu podlegają oferty:
a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
c) złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym,
d) które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.

Tomasz Rembowski