15.07.2015 r.

Zapytanie ofertowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjne
Katarzyna Tomasz Rembowscy
Żukowo 12
64-606 Popówko
soki@rembowscy.pl

Zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Pasteryzator powinien zawierać:
1. Wymiennik cieplny na parę przemysłową, przy czym wymiennik może działać za pośrednictwem medium pośredniego w postaci wody.
2. Pompę ślimakową / śrubową
3. Układ filtracyjny
Pasteryzator powinien mieć minimalną wydajność 3.000 litrów soku na godzinę

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

• nazwę i adres oferenta,

• opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,

• wartość oferty netto,

• termin ważności oferty i realizacji zamówienia,

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.

Oferta powinna zawierać dane identyfikujące oferenta, posiadać datę sporządzenia oraz nazwisko osoby, która ją przygotowała.

Oferta powinna być przesłana e-mailem, za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też odebrana osobiście przez kupującego. Należy ją złożyć na adres wskazany w nagłówku zapytania.

W postępowaniu może wziąć udział firma, która jest gotowa wypełnić warunki postępowania ofertowego. Oferta powinna zostać złożona w języku polskim.

Termin składania ofert upływa w dniu: 15.08.2015

Najdłuższy termin realizacji zamówienia: 18 tygodnie

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

  1. Najniższa cena – 80%
  2. Najdłuższy okres gwarancji – 10%
  3. Najkrótszy termin realizacji – 10%

Najmniejsza możliwa liczba punktów do zdobycia dla każdego z kryteriów 1, największa 3
Sposób przyznawania punktów: Pierwsze miejsce 3 pkt, Drugie miejsce 2 pkt, trzecie miejsce 1 pkt. Liczba punktów zdobytych przez poszczególnych oferentów będzie obliczana w następujący sposób:
1.Cena: Najlepsza oferta 3 pkt x 80% = 2,4 pkt, następnie 2 pkt x 80% = 1,6 pkt, ostatnia 1 pkt x 80% = 0,8 pkt
2.Najdłuższy okres gwarancji: 3 pkt x 10% = 0,3 pkt, 2 pkt x 10% = 0,2 pkt, 1 pkt x 10%= 0,1 pkt
3.Najkrótszy termin realizacji: 3 pkt x 10% = 0,3 pkt, 2 pkt x 10% = 0,2 pkt, 1 pkt x 10%= 0,1 pkt

Odrzuceniu podlegają oferty:
a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
c) złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym,
d) które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.

Pełnomocnik właściciela Ryszard Kramarz